Matematikk på alle trinn

Matematikk er ingen bestemt anerkjent fag, men i uttrykk ligger en forståelse av former og utregninger med tall. Det finnes mange tallsystemer, og det man kjenner til best i Norge er titalls-systemet. Med dette som grunnlag, forstår man mange av måtene å regne på i dag. Videreutviklet matematikk handler om å forstå abstraksjon, og hvordan strukturenes egenskaper og mønstre fungerer.Renovated_J._W._Nixon_High_School,_Laredo,_TX_IMG_7413

I skolen er matematikk et skolefag i likhet med mange andre fag. Det starter med en tallforståelse, hvor barna lærer å telle og legge sammen. Man starter med relativt små tall, og øker etter hvert som elevene viser fremgang. Man skal utføre ulike spill der tall og tallkombinasjoner brukes, samtidig som man etter hvert lærer om figurer og hvordan man lager dem.

Videre blir det noe vanskeligere i ungdomsskolen, men samtidig er det de samme retningene som gjelder, tall, geometri, algebra og statistikk og sannsynlighet. Slik sett er matematikken vanskelig med alle sine retninger og komplekse utregninger. For barn har ofte problemer med abstraksjon. Derfor må grunnskolen innse at matematikken må være med konkret og håndgripelig.

Matematikk for vidergående og universitet

Matematikken er for videregående obligatorisk det første året. Senere kan man velge to retninger, en som beveger seg mot ingeniørfagene og bruker mer og mer funksjoner for å løse komplekse matematiske problemstillinger. Den andre muligheten retter seg mer mot yrkesfag.

Matematikk på universitets nivå kan består av mange ulike retninger, og mange fag kan ha små delkurs i matematikk. For eksempel må sykepleier-utdannede gjennom matematikk for utregning i arbeidssituasjonen. Men Ph.D.-programmet i matematikk underviser i tillegg numerikk, topologi og matematikkdidaktikk. En skal ved endt utdanning være i stad til å lage problemstillinger for, strategisk bygge opp og gjennomføre undersøkelser på et høyt internasjonalt nivå. En matematiker skal kunne styre tverrfaglige prosesser og vurdere og ta initiativ til innovasjon innenfor feltet.